SÁROSPATAK VÁROS RENDELŐINTÉZETE

3950 Sárospatak Comenius u. 20

 

slide1 slide4 slide3 slide4

Házirend

Kedves Betegünk!
Az egészségügyi ellátás hazánk minden állampolgárának az Egészségügyi Törvény által biztosított joga.
A járóbeteg-szakellátás a beteg folyamatos ellátását, gondozását végző orvos beutalása vagy a beteg jelentkezése alapján egyszeri, ill. alkalomszerű egészségügyi ellátás, továbbá fekvőbeteg-ellátást nem igénylő krónikus betegség esetén a folyamatos szakorvosi gondozás.
Tevékenységünk a gyógyulását segíti elő, a zavartalan ellátás és a betegek nyugalma érdekében kérjük az egészségügyi szolgáltatások igénybevételekor, itt tartózkodásuk alatt az intézményi szabályokat, a gyógykezeléssel kapcsolatban kapott rendelkezéseket és a házirendben foglalt szabályokat betartani. Jelen házirendünk az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény irányelvei alapján készült.

A házirend célja
A Rendelőintézet házirendjének célja, hogy meghatározza mindazokat a szabályokat, melyek ismerete a Kórházban nyújtott egészségügyi szolgáltatások igénybe vevői számára a jogaik rendeltetésszerű gyakorlása, illetve kötelezettségeik teljesítése szempontjából nélkülözhetetlen.
Jelen házirend általános érvényű szabályokat tartalmaz, melyek érvényesek minden betegre és hozzátartozója, az intézmény dolgozóira és látogatóira.

A betegellátás és az intézmény belső rendjére vonatkozó szabályok:

A Rendelőintézet nyitva tartása:

Hétfő-csütörtök:      6:30-19:00-ig
Péntek:                    6:30-17:00-ig
Szombat-vasárnap:  zárva

A Rendelőintézet területén szolgáltatásaink igénybevétele céljából lehet tartózkodni.
Kérjük, ügyeljenek a rendelőintézet rendjére, tisztaságára a várókban és a mellékhelységekben egyaránt.
Óvják a Rendelőintézet vagyonát, töréssel, rongálással okozott kárt annak okozója köteles megtéríteni!
A betegek értékeiért felelősséget nem tudunk vállalni.
A lift rendeltetésszerű használata biztosított a szakrendelések könnyebb elérése érdekében.
A szakrendelések működése érdekében, kopogással és hangoskodással ne zavarják a napi munkát!
A sürgősségi esetek kivételével csak megfelelő testi higiénével rendelkező betegeket tudjuk ellátni.
Az alkoholos befolyás alatt álló betegek ellátását nem tudjuk vállalni, mivel a kezelésekhez a páciensek aktív részvétele szükséges.
Az orvosi rendelőkben a mobiltelefonok némítása vagy kikapcsolása kötelező.

TILOS
Az orvosi rendelőkben az étkezés mind a betegek, mind a személyzet számára!
Az intézet területére - vakvezető kutya kivételével - állatot behozni!
Az intézmény egész területén az alkoholfogyasztás, és a dohányzás!
Minden olyan tevékenység, amely jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
Erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
Az intézmény területére veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) behozatala!
Az intézményvezető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok elhelyezése) tiltott szerencsejáték!
Az intézményvezető engedélye nélkül televíziós felvétel és egyéb képi- és/vagy hanganyag rögzítése!
A betegek vizsgálatra/kezelésre jelentkezése
A Rendelőintézet egészségügyi szolgáltatásai térítésmentesen vehetők igénybe. Beteg azonosításhoz a személyi igazolványt, lakcím kártyát és TAJ kártyát, illetve szükség esetén orvosi beutalót köteles bemutatni. Külföldi állampolgárok esetén útlevél (amennyiben van, európai egészségbiztosítási kártya - EUCARD).

Előjegyzés:
Kérheti a beteg személyesen vagy telefonon. Telefonos előjegyzést a 47/513-110-es központi számon kell intézni az intézmény nyitvatartási idejében.
Az előjegyzéssel rendelkező betegeknek, amennyiben nem jelennek meg a megbeszélt időpontban, nem áll módunkban a továbbiakban előjegyzést adni!

Betegek fogadása
A betegek fogadása regisztrációs számok alkalmazásával történik, melyhez regisztrálni kell a betegirányító pultnál.
A sürgősségi ellátásra szoruló betegek és a szakrendelések zavartalan működése miatt az intézmény egészségügyi dolgozói elsőbbséget élveznek.
A biztosítással nem rendelkező személyeknek térítési díj ellenében nyújtunk egészségügyi szolgáltatást. A beteg a vizsgálat előtt a pénztárban a díjat köteles befizetni, melyről számlát kap. A térítési díj befizetése után a kért vizsgálatot az intézmény elvégzi.


Rendelések időtartama
A rendelési idők és a szakorvos neve a helyiségek ajtaján, illetve a betegirányító pultnál találhatók, továbbá az intézmény honlapján, a www.spvri.hu címen.

A dolgozókra vonatkozó szabályok
A közalkalmazottak és az egyéb jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak kötelesek a számukra előírt munkaidőben pontosan és munkára kész állapotban, védőruhában megjelenni.
A munkavégzés ideje alatt a nevet és beosztást tartalmazó intézményi kitűző, valamint a munkakörre előírt védőfelszerelés viselése kötelező. A dolgozók kötelesek munkahelyüket még időszakos távollét esetén is bezárni. Az esetleges személyzet nélkül és nyitva maradt rendeléseken lévő értéktárgyakért
? a rendelőtulajdonát képezők esetében is - a rendelőben dolgozó munkatársak anyagi és fegyelmi felelősséggel tartoznak.

A betegek kötelezettségei

26. § (1) A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és intézményi rendet.
(2) A beteg - amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi - köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
a) tájékoztatni őket mindarról, amely szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről,
b) tájékoztatni őket - saját betegségével összefüggésben - mindarról, amely mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról,
c) az egészségügyi miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett,
d) tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról,
e) a gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani,
f) az egészségügyi intézmény házirendjét betartani,
g) a jogszabály által előírt térítési díjat megfizetni,
h) jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
27. § (1) A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait.
(2) A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak törvényben foglalt jogait.
(3) A betegjogok gyakorlásának módját - e törvény keretei között - az intézmény házirendje szabályozza.